Artikkelen ble oppdatert 17. august 2020.

Hva skjer med arbeidsgivers lønnsplikt ved oppsigelse i forbindelse med permittering?
Permittering er betegnelsen på en midlertidig stans i arbeidsforholdet, der arbeidstakeren pålegges arbeidsfritak, og arbeidsgiveren fritas for lønnsplikt.

Ordningen er midlertidig fordi det forutsettes at arbeidstaker skal gjenoppta sine arbeidsoppgaver på et senere tidspunkt. Arbeidstaker har som hovedregel rett på å bli skriftlig varslet 14 dager før permitteringen trer i kraft, og varselet skal angi permitteringens sannsynlige lengde. I enkelte tilfeller knyttet til uforutsette hendelser kan en forkortet varslingsfrist på 2 dager gjelde.

Vi vil her se nærmere på hva som skjer med arbeidsgivers lønnsplikt ved oppsigelse i forbindelse med permittering.

1. UTGANGSPUNKT FOR LØNNSPLIKTEN VED PERMITTERING
Under normale omstendigheter, hvor det ikke er gitt permittering, har arbeidsgiver lønnsplikt i hele oppsigelsesperioden, forutsatt at arbeidsplikten består. Dette gjelder uavhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp arbeidsforholdet.

Ved permittering, uten oppsigelse, er arbeidsgivers lønnsplikt avgrenset til varslingsperioden (14 dager) og arbeidsgiverperioden, p.t. 2 dager (fra og med 1. september 2020 øker arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 2 til 10 dager). Etter dette vil arbeidstaker ha krav på dagpenger fra NAV.

Problemstillingen vedrørende omfanget av arbeidsgivers lønnsplikt kan i enkelte tilfeller komme på spissen hvor oppsigelse skjer i perioden etter at permitteringsvarsel er sendt ut og frem til permittering er iverksatt.

2. ARBEIDSGIVER SIER OPP
Dersom det er arbeidsgiver som sier opp arbeidsforholdet vil hovedregelen være at lønnsplikten består i hele oppsigelsesperioden, uavhengig av når oppsigelse gis (før eller etter iverksatt permittering), og om det er arbeid å tilby eller ikke. Arbeidstakeren har da i utgangspunktet en rett og plikt til å gjenoppta arbeidet i oppsigelsesperioden.

I Hovedavtalen § 7-6 er det åpnet for at arbeidstaker ved oppsigelse i permitteringsperioden fritas for arbeidsplikt i permitteringsperioden dersom vedkommende har etablert et nytt arbeidsforhold. Arbeidsgivers lønnsplikt bortfaller da tilsvarende.

Som ved oppsigelse i permitteringsperioden må det også legges til grunn at dersom et nytt arbeidsforhold er til hinder for gjenopptagelse av arbeidet vil arbeidstakeren være fritatt for arbeidsplikt, samt at arbeidsgiver er fritatt for tilsvarende lønnsplikt.

Arbeidsgiver kan ikke påberope seg den forkortede oppsigelsestiden i arbeidsmiljøloven § 15-3 (9), da denne kun kan gjøres gjeldende av arbeidstaker. Bestemmelsen er begrunnet i arbeidstakers mulighet til raskt å kunne komme i nytt arbeid. Imidlertid er dette kun en valgmulighet for arbeidstaker, og avtalt/lovbestemt oppsigelsestid vil kunne påberopes om man heller ønsker det.

3. ARBEIDSTAKER SIER OPP
Ved oppsigelse fra arbeidstaker forut for permitteringsvarsel vil hovedregelen om lønn og arbeidsplikt ut hele den avtalte/lovbestemte normale oppsigelsestiden gjelde. Imidlertid synes rettstilstanden foreløpig ikke å være endelig avklart på dette punkt. Situasjonen knyttet til corona-viruset i mars 2020, herunder pålegg for enkelte virksomheter om umiddelbar stenging, kan i enkelte tilfeller tilsi avvikende løsninger.

Ved oppsigelse etter at permitteringsvarsel er mottatt vil oppsigelsestiden normalt gå utover den periode arbeidsgiver har lønnsplikt. Utgangspunktet vil da være at man kun mottar lønn frem til permittering iverksettes og i arbeidsgiverperioden (2 dager). Deretter opphører retten til lønn, og man er henvist til dagpenger.

NHO har i kommentarene til Hovedavtalen § 7-6 i tillegg uttrykt at arbeidsgiver i slike tilfeller kan kreve at arbeidstakeren arbeider i hele oppsigelsesperioden, da forutsatt at arbeidsgiver betaler full lønn i perioden.

På samme måte som ved arbeidsgivers oppsigelse kan det legges til grunn at dersom et nytt arbeidsforhold er til hinder for gjenopptagelse av arbeidet vil arbeidstakeren være fritatt for arbeidsplikt, men da også slik at arbeidsgiver er fritatt for tilsvarende lønnsplikt.

Har permitteringen trådt i kraft slik at arbeidstaker allerede er permittert ved oppsigelsen, kan arbeidstaker velge å benytte seg av den forkortede oppsigelsestiden, jf. § 15-9(3). Oppsigelsestiden er da 14 dager. Alternativt kan arbeidstaker velge å holde seg til den lovbestemte/avtale oppsigelsestiden. Hvis arbeidsgiver i disse tilfeller ikke har arbeid å tilby vil arbeidstaker verken ha krav på lønn eller arbeid i oppsigelsestiden.

Har du spørsmål om permittering?
Kontakt Bull & Co ved advokat Jørgen Burdal.

SE FLERE ARTIKLER