Ved permittering fritas arbeidstaker midlertidig for arbeidsplikt som en konsekvens av driftsinnskrenkning eller driftsstans. Det skal gis skriftlig varsel om permittering før denne trer i kraft. Deretter har arbeidsgiver lønnsplikt i en gitt periode. Normalt kreves 14 dagers varslingsfrist. For permittering grunnet uforutsette forhold som koronaviruset, kan denne imidlertid kortes ned til 2 dager.

Stortinget ventes å vedta endringer i permitteringsregelverket 19. mars 2020 slik at arbeidsgiver kun har lønnsplikt (full lønn) i 2 arbeidsdager av permitteringstiden. Endringene er varslet å tre i kraft «straks» etter vedtakelse. NAV vil så betale full lønn til de permitterte i 18 dager, oppad begrenset til 6 G (kr 599 148), før de går over på dagpenger. Alle arbeidstakerne som er medlem av folketrygden kan søke om dagpenger fra NAV.

Arbeidstakerne er fortsatt ansatt i virksomheten og har både rett og plikt til å vende tilbake til bedriften når permitteringen opphører.

8 STEGS PROSESS FOR PERMITTERING

For en arbeidsgiver som vurderer permittering av de ansatte, er det viktig at de formelle reglene følges og at saklig grunn for permittering og utvelgelse kan dokumenteres.

Vi anbefaler arbeidsgivere å følge følgende prosess og hovedpunkter ved permittering:

1. Dokumentasjon av behov for permittering – vilkår
Redegjør skriftlig om forhold som gjør at selskapet vurderer permittering. Det må fremgå hvilken del av bedriften som får redusert aktivitet. Denne vurderingen bør man vurdere å styrebehandle, men det avhenger av bedriftens størrelse og organisering. Vilkår for permittering gjennomgås under.

2. Utvelgelse av ansatte for permittering
Det må være saklige kriterier for utvelgelsen av hvilke ansatte, eller hvilke grupper av ansatte, som permitteres.

Utvelgelsen må henge sammen med forholdene som gjør at selskapet vurderer permittering og den delen av virksomheten som får redusert aktivitet. Det er mulig å permittere delvis, men retten til dagpenger avhenger av at permitteringen minst er 40 % (redusert fra 50 % per 19. mars 2020). Vurderingen skal ta hensyn til både bedriften og de ansatte. Begrunnelsen for utvelgelse av ansatte bør også dokumenteres (gjøres skriftlig).

3. Vurdering av lengden på permittering/delvis permittering
Det bør gis en realistisk vurdering av lengden på permitteringen. Permittering kan vare i inntil 26 uker. Det kan legges en plan for konferanse med tillitsvalgte og styremøter gjennom perioden. Det er mulig å permittere for en periode og så forlenge perioden ved behov. Permittering kan også gis på ubestemt tid i første omgang.

4. Møte med tillitsvalgte – drøfting
Vurderingene under punktene 1, 2 og 3 over bør drøftes med tillitsvalgte så langt det lar seg gjøre. Eventuelle innspill fra tillitsvalgte må tas med i styrets vurdering før en beslutning tas.

Hvis bedriften ikke har tillitsvalgte, kan det drøftes med arbeidsmiljøutvalget eller verneombud. Hvis ikke bedriften har disse funksjonene, eller det ikke er mulig å gjennomføre drøftelser, bortfaller dette punktet

5. Gjennomgå grunnlag og utvelgelseskriterier, samt lengde på permittering
Ansatte har krav på full lønn i varslingsperioden. Etter varslingsperioden (kan være 2 arbeidsdager) og arbeidsgiverperioden (kan være 2 arbeidsdager) er det NAV som betaler den ansatte.

Kompensasjonen fra NAV utgjør ikke nødvendigvis full lønn. Dagpenger beregnes på bakgrunn av arbeidstakerens inntekter de siste 12 eller 36 avsluttede kalendermånedene før vedkommende søkte om dagpenger. Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger er besluttet satt ned til 0,75 G (kr 74 894).

Arbeidstaker kan motta inntil 80 prosent av inntektene sine opptil 3 G og inntil 62,4 prosent av inntektene opptil 6 G. Arbeidstaker mottar dermed maksimalt kr 8 887 per uke (35 549 per mnd.) før skatt etter dag 20 av permitteringstiden.

6. Møte eller informasjon til alle ansatte for å informere om situasjonen
Arbeidsgiver bør gi generell informasjon til samtlige ansatte om driftssituasjonen og om at permitteringer vil bli benyttet.

Dette kan vanligvis gjøres som et allmøte. I forbindelse med korona-situasjonen vil møtet trolig måtte tilpasses og om mulig gjennomføres ved elektronisk/skriftlig informasjon (intranett, e-post e.l.).

Uansett anbefales en form for møte eller samtale med alle som blir permittert, før varsel sendes ut. Dette kan fordeles på mellomledere.

7. Skriftlig permitteringsvarsel sendes ansatte
Det må sendes et skriftlig varsel til hver ansatt som angir permitteringsgrunnen, stillingsprosent under permittering og permitteringstidens lengde. Varselet skal brukes av den ansatte overfor NAV som bevis på permittering.

8. Informasjon om permittering må sendes fra selskapet til NAV
Arbeidsgiver må, samtidig som varsel sendes arbeidstaker, sende varsel til NAV.

Vi anbefaler også arbeidsgivere å kjenne til arbeidstakers rettigheter i NAV, sykepenger og andre forhold som er relevante i denne situasjonen.

Om du har spørsmål om permittering, sykemeldte ansatte eller annen arbeidsrett kan du ta kontakt med vårt Korona Task Force for arbeidsrett:

SE FLERE ARTIKLER