Vurderer du å levere inn et felles tilbud med en eller flere andre virksomheter i en anbudskonkurranse? Eller har du som oppdragsgiver mottatt et felles tilbud? Da er det viktig å være klar over hvor grensene går mellom et lovlig og ulovlig anbudssamarbeid. Å trå feil kan bli svært kostbart for de involverte.

Høyesterett og Konkurransetilsynet har nylig kommet med to viktige avgjørelser om anbudssamarbeid. De legger seg på en streng linje når det gjelder muligheten for private selskaper til å levere inn felles tilbud i anbudskonkurranser.

Den 4. september i år fastslo Konkurransetilsynet at kjedesamarbeidet, El-Proffen AS/EP Contracting AS hadde initiert og organisert et ulovlig anbudssamarbeid i en anbudskonkurranse som gjaldt vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner til Undervisningsbygg. Fem kjedemedlemmer og konkurrerende selskaper i elektrobransjen ble enige om priser og utvekslet annen konkurransesensitiv informasjon i forbindelse med at de leverte inn felles tilbud til Undervisningsbygg. Partene var åpne om samarbeidet overfor oppdragsgiver, som imidlertid reagerte og varslet Konkurransetilsynet.

Dommen i Høyesterett (HR-2017-1229-A), den såkalte «taxi-saken», dreide seg om to taxiselskaper, som gjennom et heleid datterselskap hadde inngitt et felles tilbud i to anbudskonkurranser om kjøp av pasientreiser. Anbudssamarbeidet mellom taxiselskapene skjedde åpent med datterselskapet som avtalepart til det offentlige og løyvehaverne som var tilknyttet taxiselskapene som underleverandører.

Konkurransetilsynet ila overtredelsesgebyrer på til sammen kr 18 millioner til seks aktører i elektrobransjen. De tre selskapene som var involvert i saken for Høyesterett ble dømt til å betale et overtredelsesgebyr på til sammen kr 1,3 millioner.

Hovedproblemstillingen vi står ovenfor er hvorvidt konkurrerende virksomheter kan inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse. I den forbindelse bør man være oppmerksom på følgende:

  • Det vurderes ikke om du og din samarbeidspartner faktisk har ment å begrense konkurransen. Det er nok at konkurransen objektivt sett har blitt begrenset.
  • Det må heller ikke dokumenteres at samarbeidet har ført til at oppdragsgiver faktisk har fått et dyrere tilbud eller en lavere kvalitet på leveransen.
  • Selv om samarbeidet skjer åpent overfor oppdragsgiver kan det like fullt være ulovlig.

Dersom ditt selskap og din mulige samarbeidsparter er potensielle konkurrenter i en anbudskonkurranse, må du trå svært forsiktig. Om dere er potensielle konkurrenter beror blant annet på om samarbeidspartneren tilbyr konkurrerende produkter, om konkurransegrunnlaget er utformet slik at dere objektivt sett kan levere inn tilbud hver for dere og om dere alene har den nødvendige kapasiteten til å inngi tilbud på kontrakten eller på deler av denne.

Konkurrerende selskaper som inngår i et kjedesamarbeid må være spesielt oppmerksomme ved inngivelse av felles tilbud. Kjedesamarbeidet endrer ikke at de deltakende parter er selvstendige juridiske enheter, som må opptre uavhengig av hverandre i markedet. Dersom det er mulig, vil man være forpliktet til å levere inn tilbud hver for seg, i stedet for å samarbeide med konkurrentene.

De to omtalte sakene viser at anbudssamarbeid blir etterforsket og slått hardt ned på med høye bøter. Konsekvensene for aktørene er alvorlige. I tillegg til bøter risikerer man omdømmetap og utestengelse fra fremtidige anbudskonkurranser. Det er derfor svært viktig at tilbydere er oppmerksomme på hvor grensene går. Det samme gjelder for oppdragsgivere, som bør sikre at man bare aksepterer felles tilbud fra samarbeider som er lovlig og leveringsdyktige.

Bull & Co gir råd om tilrettelegging av samarbeid, slik at grensene ikke overskrides. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er i tvil eller har spørsmål.

Kirti Mahajan Thomassen
Fride Alvilde S. Gundersen
Andreas Wahl
Rune Nordengen
Jenny Sveen Hovda

 

SE FLERE ARTIKLER