Avtaler skal holdes selv om uventede hendelser som coronapandemien gjør dette vanskeligere, skriver Andreas C. Wahl og Kristin Haram Førde.

Over natten har coronapandemien ført til at virksomheters mulighet til å oppfylle sine forpliktelser har endret seg dramatisk.

Den klare hovedregel er at avtaler skal holdes selv om uventede hendelser som coronapandemien gjør dette vanskeligere. Sagt med andre ord; hver av partene bærer i utgangspunktet risikoen for egne forutsetninger om fremtiden.

Utgangspunktet er at partene må tåle endringer som gjør det dyrere eller vanskeligere å levere
Hvilke rettigheter og plikter man har, må vurderes ut fra den enkelte kontrakt og forholdene knyttet til denne. Virkningene av corona på kontrakter må med andre ord vurderes konkret. Det er viktig å skaffe seg oversikt over hvordan coronaepidemien påvirker eller kan komme til å påvirke virksomheten, og man bør blant annet vurdere følgende:

  • Hvilke leveringsforpliktelser har bedriften?
  • Hvem er man avhengig av utenfor egen bedrift for å kunne levere, typisk vare- og tjenesteleveranser fra underleverandører og partnere.
  • Har kontrakten bestemmelser som er relevante for situasjonen i og med corona, f.eks. bestemmelser om force majeure, endringer, prisjustering mv?
  • Er bedriften avhengig av leveranser fra andre land?
  • Har bedriften kontrakter som er regulert av andre lands rett? (reglene om force majeure mv kan være annerledes, og det kan påvirke hvilke rettigheter og plikter man har.)
  • Hvordan kan sykdom, karantene, reiseforbud og restriksjoner knyttet til adferd påvirke leveringsevnen?

For noen vil levering være umulig på grunn av forhold som ingen kunne forutse eller ville legge vekt på ved inngåelse av avtalen. Dette omtales ofte som force majeure og vil ikke kommenteres nærmere. Force majeure omfatter derimot normalt ikke at levering blir dyrere.

Følgene av corona vil i de fleste tilfeller tilfredsstille kravet
Utgangspunktet er at partene må tåle endringer som gjør det dyrere eller vanskeligere å levere. Avtaleloven paragraf 36 gir imidlertid en mulighet til å kreve revisjon av kontraktsforpliktelser, dersom det vil virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalen gjeldende.

Et grunnleggende krav etter paragraf 36 er at det er inntrådt omstendigheter som parten ikke kunne forventes å ha tatt med i betraktningen da de inngikk avtalen. Følgene av corona vil i de fleste tilfeller tilfredsstille kravet. Det må imidlertid i tillegg være urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre avtalen gjeldende.

Terskelen er her høy. Mange omstendigheter vil være relevante, herunder en vurdering av om avtalen som helhet fremstår som rimelig på tross av coronapåvirkningen, og om kontrakten allerede inneholder bestemmelser som regulerer virkningene av uventede hendelser. Ikke enhver ulempe eller kostnad utløser rett til avtalerevisjon. Det må i tillegg kreves at ulempene/kostnadene er ekstraordinære og går utover endringer som man som kontraktspart må være forberedt på: Kostnadene eller problemene man påføres må fremstå som ekstraordinære både i karakter og størrelse.

Bestemmelsen er utpreget skjønnsmessig, og en ensidig anvendelse av bestemmelsen vil derfor være risikofylt. Man bør legge opp til dialog med kontraktspart og forsøke å finne løsninger begge parter kan leve med. Kravet i norsk rett om lojal opptreden i kontraktsforhold innebærer også at det er svært viktig at man forsøker å få en dialog og at man informerer kontraktspart om problemer mv i slike situasjoner. Den svært spesielle situasjon som corona har skapt tilsier imidlertid at det for en del kontrakter vil være grunnlag for å kreve kontraktsrevisjon.

Innlegget ble første gang publisert i Finansavisen IT 4. mai 2020

Kristin Haram Førde

Andreas C. Wahl

SE FLERE ARTIKLER