Et patent er en enerett til å utnytte en oppfinnelse. En oppfinnelse er en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

Vi har satt opp en punktliste over ting du bør være klar over. Som listen viser bør du søke profesjonell hjelp ved vurderinger knyttet til patentering.

1. Ikke avslør oppfinnelsen for andre!

For å få patent er det et grunnvilkår at oppfinnelsen er ny og at den skiller seg vesentlig fra det som var kjent fra før. Hvis oppfinnelsen blir kjent før du søker om patent, vil retten til patent være tapt. Inngå konfidensialitetsavtaler med samarbeidspartnere!
Dersom du av en eller annen grunn må vise oppfinnelsen for andre, f.eks. til en investor som kan være villig til å skyte kapital i din innovasjon, er det viktig at mottaker av informasjonen undertegner en erklæring eller avtale om konfidensialitet.

2. Sett inn tilstrekkelige tiltak for å bevare konfidensialitet ved testing!

Dersom det er nødvendig å teste oppfinnelsen, er det viktig at testingen ikke gjør at oppfinnelsen blir offentlig kjent. Det må gjøres rimelige sikkerhetsforanstaltninger for å sikre dette. Du bør også utsette utstilling av ditt produkt, prosess eller oppfinnelse til etter at patent er søkt.

3. Søk bistand ved utarbeidelse av patentsøknad!

Et patent kan ikke endres slik at det omfatter trekk som ikke kunne utledes av den opprinnelige søknaden. Det er derfor viktig å være grundig ved utarbeidelsen av søknaden. Vi anbefaler å søke profesjonell bistand så tidlig som mulig i prosessen.

4. Undersøk om oppfinnelsen er kjent!

Før man legger for mye ressurser i arbeidet med å patentere, er det lurt å undersøke om noen andre allerede har utviklet et produkt, prosess eller oppfinnelse som forhindrer eller påvirker din rett til å få patent.

En advokat eller et patentbyrå kan bistå med å gjennomføre et patentsøk og gi råd om hvilken innvirkning allerede kjent teknikk har på din rett til patent.

5. Gjør deg kjent med system og kostnadene for patentering!

Patentbeskyttelsen gjelder i de land hvor det er søkt patent og hvor patent er innvilget. Du bør derfor vurdere hvor det er strategisk å beskytte ditt produkt. En fullt informert beslutning om å patent kan bare gjøres hvis du er klar over hvor mye det vil koste å patentere.

SE FLERE ARTIKLER